Polityka prywatno艣ci

Polityka prywatno艣ci Portalu internetowego iZebra.pl

1. POSTANOWIENIA OG脫LNE
1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za po艣rednictwem Portalu iZebra.pl jest
firma Poligrafia izebra.pl El偶bieta Kr贸l, ul. Dzia艂dowska 3, 01-184 Warszawa, NIP: 5632161326, adres poczty elektronicznej: projekty@i-zebra.pl – zwana dalej 鈥濧dministratorem鈥 i b臋d膮ca jednocze艣nie Us艂ugodawc膮 Portalu i Sprzedawc膮.
1.2. Dane osobowe Us艂ugobiorcy (Klienta) s膮 przetwarzane zgodnie z rozporz膮dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.3. Administrator dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci w celu ochrony interes贸w os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, a w szczeg贸lno艣ci zapewnia, 偶e zbierane przez niego dane s膮 przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem cel贸w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do cel贸w, w jakich s膮 przetwarzane oraz przechowywane w postaci umo偶liwiaj膮cej identyfikacj臋 os贸b, kt贸rych dotycz膮, nie d艂u偶ej ni偶 jest to niezb臋dne do osi膮gni臋cia celu przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
2.1.1. nawi膮zanie, ukszta艂towanie tre艣ci, zmiana, wykonanie lub rozwi膮zanie stosunku umownego mi臋dzy Us艂ugodawc膮 (Sprzedawc膮) i Us艂ugobiorc膮 (Klientem) polegaj膮cego na 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzeda偶y Produkt贸w oraz ich dostarczenia do Klienta.
2.1.2. udokumentowanie stosunk贸w umownych, o kt贸rych mowa w pkt. 2.1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszcze艅 z nimi zwi膮zanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowo艣ci z dnia 29 wrze艣nia 1994 (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).
2.2. W przypadku Us艂ugobiorc贸w (Klient贸w), kt贸rzy korzystaj膮 z p艂atno艣ci elektronicznych za po艣rednictwem serwisu Przelewy24.pl Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Us艂ugobiorc贸w (Klient贸w) jedynie agentowi rozliczeniowemu wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezb臋dny jest do dokonania przez Us艂ugobiorc臋 (Klienta) p艂atno艣ci za ich po艣rednictwem. Agentem rozliczeniowym dost臋pnym w Sklepie internetowym jest:
Dialcom24 Sp. z o.o. ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna艅, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164,
2.3. W przypadku Us艂ugobiorc贸w (Klient贸w), kt贸rzy korzystaj膮 z us艂ug dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Us艂ugobiorc贸w (Klient贸w) w zakresie niezb臋dnym dla dokonania dostawy:
2.3.1. Firma Handlowo Us艂ugowa KURIERSI Walerych Adam (adres siedziby: ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 13, 78-120 Go艣cino) NIP: 671-171-93-78 REGON: 320062967
2.3.2. Poczta Polska S.A. z siedzib膮 w Warszawie (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa) numer w Rejestrze Przedsi臋biorc贸w 0000334972
2.3.3 CWK Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 sp贸艂ka komandytowa (adres siedziby: al. Grunwaldzka 77C/3A, 82-300 Elbl膮g) KRS: 0000661744 NIP: 5783123588 REGON: 366475426
2.4. Administrator przetwarza nast臋puj膮ce dane osobowe Us艂ugobiorc贸w (Klient贸w): imi臋 i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo艣膰, wojew贸dztwo, kraj).
2.5. Podanie danych osobowych, o kt贸rych mowa w pkt. 2.4. jest niezb臋dne do 艣wiadczenia przez Us艂ugodawc臋 Us艂ug Elektronicznych w ramach Portalu lub zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produkt贸w.
2.6. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Portalu. S膮 to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Us艂ugobiorcy podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (umo偶liwiaj膮 one m.in. zapami臋tanie zawarto艣ci koszyka). Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Us艂ugobiorcach Portalu ani 艣ledzenia ich nawigacji. Istnieje mo偶liwo艣膰 uniemo偶liwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przegl膮darki internetowej (w tym zakresie odsy艂amy do pliku pomocy danej przegl膮darki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
3.1. Korzystanie z Portalu iZebra.pl oraz zawieranie um贸w o 艣wiadczenie Us艂ug Elektronicznych poprzez Portal lub um贸w sprzeda偶y Produkt贸w, z czym wi膮偶e si臋 konieczno艣膰 podania danych osobowych, jest ca艂kowicie dobrowolne. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮 samodzielnie decyduje, czy chce rozpocz膮膰 korzystanie z Us艂ug Elektronicznych 艣wiadczonych przez Us艂ugodawc臋 lub zawrze膰 Umow臋 Sprzeda偶y zgodnie z Regulaminem Portalu.
3.2. Zgodnie z z art. 15-21 rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
3.2.1. osoba, kt贸rej dane dotycz膮, wyrazi na to zgod臋, chyba 偶e chodzi o usuni臋cie dotycz膮cych jej danych.
3.2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest jej stron膮 lub gdy jest to niezb臋dne do podj臋cia dzia艂a艅 przed zawarciem umowy na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮.
3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa si臋 zawsze w ramach podstaw dopuszczalno艣ci ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatno艣ci. Przetwarzanie danych b臋dzie mia艂o zwi膮zek z realizacj膮 umowy lub konieczno艣ci podj臋cia dzia艂a艅 przed zawarciem umowy na 偶膮danie osoby, kt贸rej dane dotycz膮 (pkt. 3.2.2.). Dodatkowo przed zawarciem um贸w o 艣wiadczenie Us艂ug Elektronicznych dost臋pnych poprzez Portal przysz艂y Us艂ugobiorca (Klient) jest informowany o konieczno艣ci akceptacji Regulaminu.

4. PRAWO KONTROLI, DOST臉PU DO TRE艢CI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
4.1. Us艂ugobiorca ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4.2. Ka偶dej osobie przys艂uguje prawo do kontroli przetwarzania danych, kt贸re jej dotycz膮, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zw艂aszcza prawo do:
4.2.1. 呕膮dania uzupe艂nienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub sta艂ego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni臋cia, je偶eli s膮 one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta艂y zebrane z naruszeniem ustawy albo s膮 ju偶 zb臋dne do realizacji celu, dla kt贸rego zosta艂y zebrane.
4.3. W celu realizacji uprawnie艅, o kt贸rych mowa w pkt. 4.1. i 4.2. mo偶na korzysta膰 z opcji w ramach obs艂ugi Panelu u偶ytkownika lub poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci e-mail na adres: projekty@i-zebra.pl

5. POSTANOWIENIA KO艃COWE
5.1. Sklep Internetowy mo偶e zawiera膰 odno艣niki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zasady zachowania prywatno艣ci obowi膮zuj膮ce na tych stronach. Administrator namawia by po przej艣ciu na inne strony, zapozna膰 si臋 z polityk膮 prywatno艣ci tam ustalon膮. Niniejsza polityka prywatno艣ci dotyczy tylko Portalu iZebra.pl.
5.2. Administrator stosuje 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych osobowych odpowiedni膮 do zagro偶e艅 oraz kategorii danych obj臋tych ochron膮, a w szczeg贸lno艣ci zabezpiecza dane przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, zabraniem przez osob臋 nieuprawnion膮, przetwarzaniem z naruszeniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w oraz zmian膮, utrat膮, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5.3. Us艂ugodawca udost臋pnia nast臋puj膮ce 艣rodki techniczne zapobiegaj膮ce pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesy艂anych drog膮 elektroniczn膮:
5.3.1. Szyfrowanie danych s艂u偶膮cych do autoryzacji Us艂ugobiorcy.
5.3.2. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dost臋pem.
5.3.3. Dost臋p do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i has艂a utworzonego przez Us艂ugobiorc臋.
5.4. W sprawach nieuregulowanych niniejsz膮 Polityk膮 Prywatno艣ci stosuje si臋 odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne w艂a艣ciwe przepisy prawa polskiego.